Doprava zdarma na všechny objednávky

bez ohledu na výši objednávky

Množstevní slevy

15% při odběru nad 2.000 Kč
20% při odběru nad 4.000 Kč
30% při odběru nad 6.000 Kč.

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.semena-plzen.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Josef Matouš, se sídlem *****, IČ: *****. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Informace o produktech
Informace o produktech v internetovém obchodu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
V případě, že zboží není momentálně skladem, budete do 2 dnů kontaktování e-mailem nebo na Vámi uvedeném telefonu. 
UPOZORNĚNÍ: Informace o rostlinách a produktech zveřejněných na internetových stránkách provozovatele semena-plzen.cz mají pouze informativní a vzdělávací charakter. Nabízená Semínka jsou prodávána pouze za podmínky, že nebudou kupujícím použita ve střetu s platnými zákony dané země. Provozovatel není odpovědný za zneužití nabízeného zboží kupujícím. Úmyslem prodávajícího není podporovat, propagovat či dále jinak iniciovat výrobu, držení či užívání ilegálních látek a substancí.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (Nákupní řád, Reklamační řád, Soukromí a zabezpečení) a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad a dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru. Informace Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodejce v sekci Kontakt.

Objednávka

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.

Po odeslání objednávky vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení vaší objednávky začnou naši operátoři pracovat na jejím vyřízení. Zrušení objednávky ze strany kupujícího Odesláním závazné objednávky kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (zaslaný e-mail odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů). Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího.

Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Pokud si zákazník NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. Kupující, který je spotřebitelem a který NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení. Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
  • Zboží je dlouhodobě nedostupné.
  • Změnila se výrazným způsobem cena zboží.
  • Při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.).
  • Máme špatnou zkušenost s objednavatelem (např. si v minulosti neodebral objednané zboží).

V případě, že tato situace nastane, budeme vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili, budou vám po provedení storna peníze převedeny zpět na váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku. Bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na váš účet. Cena zboží Všechny ceny zboží na stránkách www.semena-plzen.cz jsou uvedeny jako koncové, nejsme plátci DPH.

Naše společnost si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

 

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu, není to však jeho povinností a naše společnost toto nemůže ovlivnit. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.

Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně naše společnost v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizování reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména s přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového. Dodací podmínky Expedice zboží probíhá zpravidla do 2-4 dnů od provedení objednávky v pracovní dny na dodací adresu uvedenou v objednávce.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo Občanského zákonníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující dle reklamačního řádu. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a čísla vašeho účtu. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou o pouze skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojených s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:

Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Na dodávku novin, periodik a časopisů. Spočívajících ve hře nebo loterii. Podmínky pro možnost vracení zboží: Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů. Zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží). Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží. Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta. Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa: ****

Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží. Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Záruční list výrobce U záručního listu výrobce není při zaslání zboží vyplněno datum. Je to z důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od dopravce. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, zašlete záruční list k následnému vyplnění na naši adresu. Vyplněný a potvrzený záruční list vám bude doručen zpět. Důležité: K záručnímu listu výrobce si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na záručním listu musí odpovídat datu vystavení dokladu. Doporučujeme záruční list doplnit až po vypršení lhůty možnosti vrácení zboží (pokud v této době není potřeba zboží dávat do servisu).

Odpovědnost za obsah webu

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.Tím se ovšem v žádném případě nezbavujeme své povinnosti poskytnout řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků. Doporučujeme kontrolovat značku, typ, popis a obrázek zboží s katalogem výrobce. Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich webových stránek a/nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb. Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu. Informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od dodavatele v písemné podobě. Závěrečná ustanovení Nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2008. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.